Obsah

ŘEMESLA NA PODBRDSKU

 

  • ŘEMESLA NA PODBRDSKU ZÁVISLÁ NA MÍSTNÍCH PŘÍRODNÍCH ZDROJÍCH - vzdělávací program ke stálé expozici Jak se žilo na Podbrdsku přiblíží žákům život v brdské přírodě, která odpradávna poskytovala lidem, kteří se zde usadili, suroviny a obživu
  • CVOČKAŘSTVÍ - PUTOVÁNÍ ZA BRDSKÝM CVOČKEM - k tradičním podbrdským řemeslům patřilo cvočkařství

 

Struktura programu

 

  • Úvod v expozici Jak se žilo na Podbrdsku
  • Tradiční řemeslné výrobky v běžné podbrdské domácnosti
  • Projekce krátkého historického dokumentu o řemeslech na Podbrdsku s důrazem na cvočkařství 
  • Práce v expozici Řemesla na Podbrdsku (stodola) - ,,Putování za brdským cvočkem,,  - ukázka kování + praktická zkouška kování cvočku a plnění úkolů na stanovištích, práce s pracovními listy
  • Závěr a rozloučení

 

Program navazuje na RVP ZV

 

Vzdělávací obory

 

Člověk a jeho svět

                Místo, kde žijeme – program je zaměřen na teoretické i na praktické poznávání místních a regionálních historických skutečností. Při práci ve skupinách žáci plní různé úkoly, které by měly přirozený způsobem probudit kladný vztah k místu jejich bydliště a postupně rozvíjet národní cítění a vztah k naší zemi.

                Lidé kolem nás – žáci poznávají historický kontext svého regionu, místní kulturu před nástupem globalizace.

Lidé a čas – žáci se učí orientovat se v dějích a v čase, učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí v závislosti na čase a historickém kontextu. Podstatou programu je vyvolat u žáků zájem o minulost. Vycházíme-li od nejznámějších historických událostí v obci a regionu, nacházíme kamínek z mozaiky kulturního bohatství celé země.


Člověk a společnost

                Žáci poznají dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v našem regionu – v celé  jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech, s důrazem na každodenní život.

 

Člověk a příroda

                Žáci mají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. V historickém kontextu mohou vnímat například proměnu krajiny v okolí, proměny druhového složení plodin v minulosti a dnes… Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast významně podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.

 

Kompetence pracovní, komunikativní, k učení

 

Délka programu dle individuálních potřeb 60 – 90 minut

 

Cena  40,- Kč/ žák, doprovod zdarma

 

Rezervace programu

pv@podbrdskemuzeum.cz       311/ 249 262