Obsah

Návštěvní řád

Podbrdského muzea s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů v Rožmitále pod Třemšínem

(dále jen Podbrdské muzeum)

 

Článek I

Obecná ustanovení

 

1.

Zřizovatelem Podbrdského muzea je Město Rožmitál pod Třemšínem

 

2.

Podbrdské muzeum je organizační složkou Města Rožmitál pod Třemšínem

 

Článek II

Působnost

 

Tento návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky expozic a výstav, účastníky kulturních a kulturně - výchovných akcí, badatele, úřední a služební návštěvy, externí pracovníky, provádějící krátkodobé práce, a údržbu a další cizí osoby, které vstupují do prostor Podbrdského muzea.

 

Článek III

Návštěvní doba

 

1.

Prohlídka expozic je možná v době následující stanovené otevírací doby:

Březen - květen, říjen – 15. prosinec             9.00-12.00 hodin                    13.00-16.00 hodin

Červen - září a státní svátky                         9.00-12.00 hodin                    13.00-17.00 hodin

 

Leden, únor, vánoční svátky                         Podbrdské muzeum je uzavřeno, výjimku tvoří                                                               předem ohlášené návštěvy.

 

2.

Zavíracím dnem je pondělí, pokud není státem uznaným svátkem

 

3.

Hromadné výpravy a školní skupiny je vhodné předem ohlásit na telefonním čísle Podbrdského muzea: 318 249 265.

 

Článek IV

Vstupné

 

1.

Vstupné se řídí platným ceníkem Podbrdského muzea.

 

2.

Pedagogický dozor, který doprovází skupinu žáků a studentů, má právo na vstup zdarma.

 

Článek V

Řád prohlídky

 

1.

Návštěvníci expozic a výstav jsou povinni zakoupit si při vstupu do muzea vstupenku v příslušné hodnotě nebo se prokázat dokladem umožňujícím vstup zdarma.

 

2.

Návštěvník je povinen během prohlídky dbát pokynů průvodce.

 

3.

Dětem do deseti let věku je umožněn vstup pouze v doprovodu dospělých osob, které zodpovídají za jejich bezpečnost a chování.

 

4.

Při hromadné návštěvě školních skupin, zájmových či jinak organizovaných skupin odpovídá za skupinu doprovázející pedagog, při ostatních hromadných návštěvách vedoucí či průvodce skupiny.

 

5.

Návštěvníkům se nedovoluje vstupovat do expozice se zavazadly a deštníky. Uloží je po příchodu do šatny muzea.

 

6.

Návštěvník je během prohlídky povinen chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ostatních návštěvníků a pracovníků muzea.

 

7.

Během prohlídky je zakázáno:

- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

- dotýkat se volně vystavených exponátů a vitrín, pokud tak označení nedovoluje

- jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit vybavení

- provádět jakoukoliv manipulaci s vystavenými exponáty a sbírkovými předměty

- konzumovat pokrmy a nápoje ve výstavních prostorách

- vstupovat do expozic se zvířaty. Zvířata je možné uvázat či zabezpečit po domluvě s pracovníky muzea na jimi schválených místech.

- vstupovat do muzea opilý či pod vlivem návykových látek

- svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky

- rušit ostatní návštěvníky používáním radiopřijímačů, přehrávačů a používáním mobilního telefonu

 

8.

Návštěvník, který způsobí muzeu svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen ji nahradit podle obecně platných předpisů.

 

9.

Prostory Podbrdského muzea jsou monitorovány kamerovým systémem.

 

Článek VI

Práva a povinnosti průvodce

 

1.

Průvodce vede a koordinuje prohlídku expozice.

 

2.

Průvodce je povinen podávat řádný a srozumitelný výklad.

 

3.

Průvodce odpovídá za dodržení pořádku v expozici. V případě problémů okamžitě informuje nadřízené pracovníky.

 

4.

Průvodce je oprávněn návštěvníka, který porušuje tento řád, na tuto skutečnost upozornit, případně jej vyzvat ke zjednání nápravy.

 

5.

Průvodce má právo návštěvníka, který zvlášť hrubě, nebo v méně závažné věci soustavně, porušuje návštěvní řád, vykázat z expozice nebo prohlídku okamžitě ukončit. V takovém případě nemá návštěvník právo na vrácení vstupného.

 

6.

Průvodce je povinen dohlížet na to, aby ve výstavních prostorách nebyly odloženy předměty a věci, které by opravňovaly k podezření, že se jedná o nástrahy teroristů.

 

 

Článek VII

Závěrečná ustanovení

 

1.

Přání, připomínky či pochvaly mohou návštěvníci zapsat do návštěvní knihy muzea nebo je přímo sdělit službu konajícímu pracovníkovi.

 

2.

Návštěvníci i průvodci jsou povinni respektovat ustanovení tohoto návštěvního řádu.

 

3.

Okolnosti tímto návštěvním řádem neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.

 

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2010

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Křepelková

  vedoucí Podbrdského muzea