Obsah

Jakub Jan Ryba dětskýma očima

Fotogalerie zde

 

Vzdělávací program ke stálé expozici "Život a dílo Jakuba Jana Ryby" přiblíží žákům život konkrétní osoby na malém městě na přelomu 18. a 19. století. Program navazuje na RVP ZV.

Struktura programu

  • Úvod
  • Projekce dětského motivačního animovaného filmu „Jakub Jan Ryba dětskýma očima“.
  • Práce v expozici – program plynule navazuje na projekci filmu, pomocí obrazových scén z filmu nacházíme archiválie, dokládající Rybův život a dobu. Komentář lektora střídá práce ve skupinách. Důraz je kladen na emoční prožitek, práci s obrazem a textem a komunikaci. Součástí programu je krátká hudební ukázka z díla JJR.
  • Závěr a rozloučení

Mladší školní věk (doporučujeme 8 – 11 let) – program seznamuje žáky s příhodami z Rybova dětství, školními léty a s jeho vlastním profesním přístupem k dětem a žákům. Porovnání výjevů z Rybova života s vlastními zkušenostmi rozvíjí pozorovací schopnosti dětí a vede je k vlastnímu uvažování. 

Starší školní věk – žáci získají díky konkrétnímu životnímu příběhu slavného člověka představu o životě na přelomu 18. a 19. století. Porovnání Rybova životního příběhu a zkušeností s naším životem v současnosti, porovnávání dobových dokumentů (mapy, veduty) se současným stavem konkrétního území. V rámci osobnostní a sociální výchovy rozvíjí program schopnost poznávání a zdůrazňuje vliv mezilidských vztahů a komunikace na kvalitu života.

Střední školy  - studenti získají díky konkrétnímu životnímu příběhu slavné osobnosti představu o životě v klasicismu. Program prohloubí jejich znalosti z historie, kulturních dějin a dějin umění. V rámci osobnostní a sociální výchovy rozvíjí program schopnost poznávání a komparace. V rámci výchovy demokratického občana vede k uvědomění významu občanské společnosti a školy a zdůrazňuje vliv mezilidských vztahů a komunikace na kvalitu života.

Vzdělávací obory

Člověk a společnost - dějepis, občanská výchova

Jazyk a jazyková komunikace  - čeština (úryvky z Rybových textů)

Člověk a příroda – geografie (místa, kde JJR působil, porovnání dobové a současné mapy)

Umění a kultura – hudební a výtvarná výchova

Kompetence k učení, kompetence komunikativní a sociální

 

Délka programu 90 minut

Cena 40 Kč,-/žák, doprovod zdarma

Rezervace programu

pv@podbrdskemuzeum.cz / 311 249 262